Abhigya Anand

印度占星師最新預言:今年9月疫情將再達高峰
印度少年占星師阿南德(Abhigya Anand),因預言去年的疫情爆發而知名。如今他又發布最新預言...
649天前
更大災難來臨?印度占星師:疫苗恐出問題(視頻)
中共病毒(武漢肺炎)疫情爆發一周年之際,印度少年占星師阿南德(Abhigya Anand)發表最新預...
799天前